Aby poprawnie przeglądać tą stronę zainstaluj adobe flash player Get Adobe Flash player

Kontakt

P.H. BUDMAR Mariusz Kołodziej
95-200 PABIANICE
ul. MONIUSZKI 46A

kom. 0601-589-181.

Gąsienice gumowe

top content

WARUNKI GWARANCJI
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwą częścią i/lub defektami produkcyjnymi.

2. Usługi gwarancyjne świadczone są przez BUDMAR Pabianice . po przedstawieniu przez klienta:

 • oryginału faktury VAT będącej dowodem zakupu

 

 • wadliwego produktu (kompletnego)

 

 • zgłoszenia serwisowego z opisem usterki


3. Oferowany przez nas asortyment poza typowymi materiałami eksploatacyjnymi jest objęty 12-sto miesięczną gwarancją od daty zakupu podanej na oryginale dowodu zakupu. W przypadku typowych materiałów eksploatacyjnych:

 • gąsienice gumowe - 12 miesięcy lub 1000 MTG, co nastąpi pierwsze

 

 • elementy podwozi metalowych - 12 miesięcy lub 1000 MTG co nastąpi pierwsze

 

 • Łańcuchy metalowe - 12 miesięcy lub 1000 MTG oraz dla ogniw łańcucha smarownego 6 miesięcy lub 1000MTG, co nastąpi pierwsze przeciw jakimkolwiek wyciekom (w przypadku stwierdzenia wycieku do klienta zostanie dostarczone przez Gwaranta ogniwo naprawcze w celu wymiany)

 

 • koła napędowe i jego elementy, płytki, zęby, lemiesze podlegają jedynie gwarancji przeciw pęknięciom nie powodowanych zbyt dużym zużyciem


4. Część wykazującą wady i usterki należy przesłać bezpośrednio do siedziby firmy w Gietrzwałdzie. Wraz z wadliwą częścią należy przesłać szczegółowy opis problemu technicznego oraz oryginał dowodu zakupu. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem transportu, bezpiecznego opakowania, ubezpieczeń i innym ryzykiem ponosi klient.

5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez BUDMAR Pabianice w terminie ustalonym przez strony.

6. Gwarancją nie są objęte:

 • wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym uszkodzenia

 

 • uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa

 

 • mechaniczne uszkodzenia produktów i wywołane nimi wady

 

 • uszkodzenia lub wadliwe działanie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, rdzy, plam, przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych

 

 • części, w które osoby inne niż Gwarant przeprowadziły przeróbki, zmiany, dostrojenia lub naprawy


7. Brak regularnych przeglądów lub niedotrzymanie zalecanych okresów przeglądów powoduje natychmiastową utratę gwarancji. Przeprowadzanie regularnych przeglądów, serwisów i kosztów z nimi związanych jest w pełnej odpowiedzialności właściciela/operatora/użytkownika.

8. Wymiana towaru lub zwrot zapłaconej kwoty zostanie pomniejszony o współczynnik zużycia elementu w chwili jego reklamacji. Ocena taka zostanie dokonana przez firmę BUDMAR Pabianice. Na przykład, jeśli w produkcie wadliwym pomiaru zużycia wynosi 25%, Klientowi przysługuje zwrot wartości 75% nowego produktu.

9. Decyzja Gwaranta odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.

10. Gwarant nie będzie ponosić odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowo-eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie naprawy.

11. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Gwaranta

12. Gwarant nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie produktów, z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie on odpowiedzialny wobec klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady w nim tkwiące oraz nie będzie odpowiedzialny za szkody spowodowane wadami produktu. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu.

13. Gwarancja będzie rozpatrywana wyłacznie w przypadku gdy klient w całości opłacił fakturę zakupu. W przeciwnym przypadku reklamacji nie rozpatruje się

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory rozstrzygane będą wyłącznie przez Sąd w Pabianicach.

copyright © 2017, Sanso.pl all rights reserved. Budmar